MARKARBETEN & GRÄVNING I BOLLNÄS

 • Entreprenadmaskinsarbeten
 • Fibergrävning
 • Jordvärmeschakt
 • Rivningsuppdrag
 • Markplanering
 • Markarbeten
 • Grunder - förberedelse för betongplatta
 • Schaktning
 • Dikning & kantskärning av grusväg
 • Vägtrummor - byte av
 • Kabelplöjning
 • Grävarbeten
 • Anläggningsarbeten
 • Poolgrävning
 • Plattläggning
 • Enskilt avlopp
 • Trekammarbrunnar
 • Infiltration
 • Markbädd
 • Slamavsklijare
 • Vatten & Avlopp
 • Avloppsanläggningar

UNDVIK AVGRÄVNINGAR PÅ DIN EGEN TOMT MED KOLL PÅ VAR LEDNINGAR OCH KABLAR ÄR PLACERADE:

 • Tomtplanering
 • Dikning
 • Dränering
 • Plogning / Snöröjning
 • Halkbekämpning
 • Grus/matjord/singel/makadamflis
 • Flis 
 • Vedhuggning 
 • Trädfällning 
 • Stubbfräsning 
 • Vägarbete 
 • Idrottsplatser 
 • Gräsmattor - slätas ut
 • Parkering
 • Infarter - Planerar, gräver ur och fyller igen
 • Justering för asfalt
 • Entrétrappor
 • Carportgrunder
 • Tomtberedning - anläggning av gräsmattor, gångar, borttagning buskar och häckar m.m.

Grävning - alla typer av grävning så som markberedning, vatten & avlopp, el, trekammarbrunnar, infiltration, vägar samt enskilda avlopp.

Schaktning - dikar ut tomten, tar bort asfalt.

Dränering - med Isodrän/Pordrän.

Grunder - betongplattor och industriplattor med eller utan golvvärme.

Tomtberedning - anläggning av gräsmattor, gångar, borttagning häckar och buskar.

Infarter - planerar, gräver ur och fyller igen.

SAMARBETSPARTNERS:

SCHAKTARBETEN

Anläggning av körklara vägar
Husgrunder
VA-arbeten
Dikesrensning
Rör- och kabelschaktning

TRANSPORT

Vi transporterar grus, bergmaterial, jord/matjord, jordbruksprodukter och  mycket mer!

MASKINPARKEN

Vi har ett flertal maskiner i vår maskinpark:  grusbil, transportlastbil och grävmaskiner. Vi har kapaciteten att ta oss an maskintransporter för andra entreprenadmaskinsägare.

STENSPRÄCKNING

Vi tar hand om besvärliga stenar på tomten, uppfarten eller i trädgården.

Kontakta oss så kommer vi!

Kontakta oss

LEVERANTÖRER: